4299
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone วิทยากรโดยนายภัทรพงศ์ บุบผาพงศ์ Project Engineer จาก บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด ซึ่งวิทยากรได้ทำการสาธิตวิธีการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone อย่างละเอียด และได้ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการสาธิตในครั้งนี้ ได้ทดลองใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ซึ่งในการเข้าร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ในครั้งนี้ทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ซักถามวิธีการใช้งานจากวิทยากรผู้สาธิตอีกด้วย ซึ่งมีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 8003 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
264 people like this