6406
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [24/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
443 people like this