6354
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 2)

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 2) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะเกษตรศาสตร์” ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนของ Black Board classrooms” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Google Classroom” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 70 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2557 ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการในครั้งที่ 1 คณะฯ จึงได้จัดโครงการการประชุมสัมมนา “การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21” (ปีที่ 2 ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์มีทักษะการสอนและเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ และเพื่อสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น และสามารถต่อยอดการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ... [25/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์/ลิขิต
398 people like this