4374
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 2558 – 2560 ประจำคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 2558 – 2560 ประจำคณะเกษตรศาสตร์ และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [25/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
273 people like this