7876
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยของอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 50 คน

    การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสา และสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารปลอดภัยแก่ผู้อื่นได้

    โดยทีมวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ดร.เกษสุดา เดชภิมล ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช ดร.ชุตินันท์ ชูสาย ดร. รัติกาล ยุทธศิลป์ คุณดวงสมร ตุลาพิทักษ์ คุณฐิติพร พิทยาวุธวินิจ คุณศรีนวล คณานิตย์ คุณพรพิศ ชูสอน และคุณพัทรภรณ์ ตอพล ร่วมด้วยวิทยากรจาก มกอช. ได้แก่ คุณจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ และวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ได้แก่ คุณศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ และคุณจุลัยรัตน์ ชมภูทิพย์ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดอบรมเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง และสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ... [26/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
564 people like this