7994
ศูนย์ TROFREC จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับ อสค. อีสาน

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) นำโดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยได้จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย อาจารย์ ประจำศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าศูนย์รับน้ำนม หัวหน้าส่งเสริม เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคอีสาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลกำไรที่สูงขึ้น ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในระบบการผลผลิตโคนมของเกษตรกรด้วย ... [30/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน / ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
620 people like this