7917
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ia

  • ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประสงค์ในการทำความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโภชนาการ พฤติกรรมวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และด้านพันธุกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่า และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือนี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับ 1. การศึกษาวิจัย การสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 2. การฝึกอบรมแก่บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. การบริการทางวิชาการด้านการตรวจรักษาและป้องกันโรคสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นโรคสัตว์ รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน การตรวจสุขภาพ การชันสูตรโรค โภชนาการสัตว์ การตรวจสอบพันธุกรรม การตรวจหาความหลากหลายทางพันธุกรรม แลเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพในสัตว์ป่าและสัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดรยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีการวางแผนนโยบาย การจัดการทุนวิจัย การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ภายในสวนสัตว์ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นสำหรับภูมิภาคและประเทศไทย อีกทั้ง การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ก็เพื่อทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดยเน้นกิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการร่วมกัน การวิจัยและพัฒนาเพื่อศักยภาพทางด้านงานวิชาการและวิจัย การจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ... [29/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษฎา / กฤษฎา
485 people like this