8202
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย

ia

  • ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนงานโครงการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของโลก และประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ซึ่งมีนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่างๆ ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 7 มหาวิทยาลัย มีพื้นฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วระดับหนึ่ง จึงมีความพร้อมในการดำเนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านการเกษตรและปัญหาด้านสุขภาพ และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 7 มหาวิทยาลัย ในการร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัย และจัดทำโครงการแผนงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางของงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ของนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และสอดรับกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น ... [30/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
557 people like this