9823
คณะเกษตรศาสตร์ มข. คว้า 3 รางวัล จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

ia

  • ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ และ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 11 คน ได้แก่ นางสาวพจนา สีขาว นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ นายจักรพงษ์ กางโสภา นายสุริยา ตราชู นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด นางสาวชนกเนตร ชัยวิชา นางสาวบุปผา สิมมา นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์ นางสาวจิราภรณ์ หาญสุริย์ นางสาววิชุดา คะสีทอง นางสาวสิรินาฏ กันยุตะ และนางสาวพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง

    การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาตินี้เป็นการประชุมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มาติดตามข่าวสารความก้าวหน้าทางวิทยาการเมล็ดพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ซึ่งในงานประชุมนั้นมีการบรรยายพิเศษ 5 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 19 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ 21 เรื่องด้วยกัน ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลผลงานวิจัย 3 รางวัลได้แก่ การนำเสนอภาคบรรยายระดับดีเยี่ยม หัวข้อวิจัย: ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Pseudomonas fluorescens ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการป้องกันโรคต้นแตกยางไหลของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม ผู้วิจัย: ธิดารัตน์ แก้วคำ, รัสเซล ไฮด์, จอนด์ ไกเซอร์ และ บุญมี ศิริ การนำเสนอภาคบรรยายระดับชมเชย หัวข้อเรื่อง: ผลของเทคนิคการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารป้องกันเชื้อรา ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ในระยะต้นกล้ายาสูบ ผู้วิจัย : จักรพงษ์ กางโสภา, อนันต์ วงเจริญ และ บุญมี ศิริ การนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับชมเชย หัวข้อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ หลังการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับโปแตสเซียมไนเตรต ผู้วิจัย : พรทิพย์พา ชุมแวงวาปี, จักรพงษ์ กางโสภา และ บุญมี ศิริ ... [30/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สุริยา
789 people like this