8122
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และแนะนำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง คิดอย่างไรข้อเสนอโครงการถึงจะได้รับพิจารณา และนำเสนอข้อกำหนดของผู้ที่ได้รับทุน โดย ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาเป็นการนำเสนอ ขั้นตอนและกระบวนการการส่งข้อเสนิโครงการ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี การระดมสมองเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ และการสะท้อนปัญหาการเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าในปีที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นนักวิจัยด้านอ้อยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภายนอก จำนวน 50 คน และนักศึกษาที่สนใจทำการวิจัยด้านอ้อย จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [01/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
613 people like this