6240
อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า ขก.ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มข.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ia

  • อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การเกษตร การพยาบาลและสาธารณสุข รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อท้องถิ่นรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุม “อุดร ตันติสุนทร” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมระหว่าง อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า กับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ โดย รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายศิริเชษฐ ภาโนชิต นายก อบต.ในเมือง กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือร่วมระหว่างหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย อบต.ในเมือง กับคณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรที่จะเป็นการร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 3หลักสูตร การบริการด้านวิชาการ ทั้งในด้านของงานวิจัย การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ในด้านของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ คณะเกษตรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมาเป็นคณะทำงานร่วมโดยอาศัยภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป “อบต.ในเมือง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนี้ไปจะร่วมมือกันดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐและภาคเอกชนให้อยู่ในขีดความสามารถที่สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ อีกทั้งยังคงจะมีการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เฉพาะด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.ในเมือง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความรู้ เทคโนโลยี คำปรึกษา และการบริการวิชาการด้านการเกษตร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการจัดการฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการทางการเกษตรในทุกรูปแบบอย่างมีเป้าหมาย รวมไปถึงการใช้พื้นที่ อ.เวียงเก่า เป็นแหล่งในการบริการวิชาการให้กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิได้ทำขึ้นเพื่อการพาณิชย์ หรือหาผลประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว” ... [11/02/2013]




    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
638 people like this