8161
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน, สาธารณรัฐฟิจิ, สาธารณรัฐมัลดีฟส์, สาธารณรัฐมอริเชียส, สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐซูดาน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต, ประเทศหมู่เกาะ คุก-ไอส์แลนด์, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐกินี และประเทศไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    นอกจากการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย ภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวกับการผลิตและใช้ประโยชน์จากอาหารพื้นบ้าน ในภาคบรรยาย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ Business incubator for small enterprise รวมทั้งอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นผู้สอนในหลักสูตรด้วย ในส่วนของการศึกษาดูงาน วันที่ 10 กรกฏาคม 2558 มีการทัศนศึกษาดูงานธุรกิจฟาร์มโคนมขนาดใหญ่แบบครบวงจร ที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร ที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฏาคม 2558 มีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด รวมทั้งที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนอกจากนี้ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2558 จะมีการจัดสัมนานานาชาติ เรื่อง Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีทั้งกิจกรรม ความรู้ และเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าอบรมอีกด้วย ... [01/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
474 people like this