2446


การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า
ia

  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน โดยทำการชั่งวัดขนาดน้ำหนักปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญจำนวน 4 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 บ่อ พบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทำเองนั้นมีขนาดความยาวและน้ำหนักที่มากกว่าบ่อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ซื้อ ... Link [26/06/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
298 people like this