3315
การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย บ่อเลี้ยงปลาจำนวน 8 บ่อ โดยทำการชั่งวัดความยาวและน้ำหนักของปลา ซึ่งพบว่าปลาที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารทำเองมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ซื้อมา ... Link [26/06/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
311 people like this