2812
การเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและโครงการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา

ia

  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้บริหารศูนย์กลางชาวหนุ่ม ประชาชนประติวัติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ฟังบรรยายการปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลา กบ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ บุตรพรหม เป็นวิทยากรบรรยาย และเวลา 10.00-12.00 น. เข้าฟังบรรยายสรุปการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponic)ที่หมวดพืชผัก โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ... Link [04/07/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
328 people like this