3281
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ia

  • เมื่อวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ในงานเกษตรแห่งชาติ ปี2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายในงานกิจกรรมสำคัญแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ.2558 โซนที่ 2 นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น นิทรรศการภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค” นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โซนที่ 3 นิทรรศการแนวทางการทำเกษตร “ทฤษฏีใหม่” และเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย แปลงนาสาธิตการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เป็นต้น โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชน คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรสู่ชุมชนเกษตรกร และบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาผลงานวิจัยจากทางคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเทคโนโลยีการต้นแบบสวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา หมุนเวียนน้ำจากบ่อปลาไปรดผัก อะควาโพนิค ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณาอาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งนี้การจัดนิทรรศการของคณะเกษตรศาสตร์นั้น เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจในงานด้านการเกษตร ได้เปิดโลกทัศน์ รับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร และรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น ... [07/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษฎา / กฤษฎา
460 people like this