5679
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์งานวิจัยไก่พื้นเมือง

ia

  • วันนี้ (10 กรกฎาคม 2558) เวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และ ผศ.ประภัสสร ขัยวัฒน์ คณะผู้วิจัยโครงการ "รูปแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย คุณอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอขอนแก่น และนางสาวอรอุษา ลาวินิจ ที่เข้าเยี่ยมสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยไก่พื้นเมืองซึ่งเป็น Flagship project ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากนั้นช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14.00 น. คณะผู้วิจัยดังกล่าวได้ขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยมีนางสาวทองสา บัวสุข นักวิจัย ได้ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม แนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆของห้องปฏิบ้ติการฯ ... [10/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: Woranuch M. / AGLKKU
546 people like this