9191
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 อย่างยิ่งใหญ่

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครขอนแก่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 15 แห่ง งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 60 ไร่ ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และกำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ 1) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ 2) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม 3) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร 5) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 6) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ 1) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ 2) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม 3) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร 5) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 6) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก ... [25/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
969 people like this