5241
คณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

ia

 • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น โดย นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงิน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิจัยไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดงาน 49 ปี ปลานิลไทยเทดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2558 ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์ ประธานกรรมการจัดงานจึงได้มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ เล่าเรื่องเลี้ยงปลา (นิล) ในงาน 49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 54,000 บาท

  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่คนตาบอดแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีครูคนแรกเป็นผู้ก่อตั้ง คือ นายประหยัด ภูหนองโอง (คนตาบอด) เมื่อปี พ.ศ. 2521 เพื่อเตรียมเด็กตาบอดให้พร้อมที่จะเผชิญกับสังคมและสามารถเรียนร่วมกับเด็กสายตาปกติจากโรงเรียนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย จัดการศึกษาให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีทั้งแบบประจำ และไป-กลับ ดำเนินกิจการโดยคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ทั้งนี้ สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

  กรุณาขีด PAYEE ONLY หรือขีด ผู้ถือ

  2. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

  3. โอนเงินเข้าบัญชีในนาม “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

  บัญชีออมทรัพย์

  - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังเมือง

  เลขที่บัญชี 109-2-13961-8

  - ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาขอนแก่น

  เลขที่บัญชี 260-563087-6

  - ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสามแยกมะลิวัลย์

  เลขที่บัญชี 729-226173-1 ... [16/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
554 people like this