6460
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมขยายผลการปลูกมะนาวนอกฤดู

ia

 • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศ.ดร.อนันต์พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด และนางสาวรังรอง ทาบุญเมือง อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลโคกสง่า ได้จัดฝึกอบรมการปลูก และดูแลรักษาการผลิตมะนาวนอกฤดู ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านจอมศรี ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จากหมู่บ้านจอมศรี และบ้านหัวงัว ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจากหมู่บ้านหนองแกมน และบ้านหนองแวงกลาง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลจากเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปีแรก (2557) ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปีต่อมา โดยวิทยากรหลักคือ เกษตรกรร่วมมือที่ได้นำแนวคิด และหลักปฎิบัติบางส่วนจากผู้เชียวชาญมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับประสบการณ์ของตนเอง และได้นำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จด้วยดีในปีที่ผ่านมา การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้วิทยากร ไม่เฉพาะให้ความรู้ด้านการปลูก และดูแลรักษา แต่ได้ให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์มะนาวโดยการตอน และเสียบกิ่ง เพื่อให้มีพันธุ์ปลูกต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

  ศ.ดร.อนันต์ พลธานี ผู้ประสานงานพัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด กล่าวว่า “การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ซึ่งมี นายคมสันต์ มาตรงามเมือง เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกษตรกรผู้นำต้นแบบสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อขยายผลในวงกว้างได้เร็วขึ้น ซึ่งผู้นำคนนี้จะเป็นตัวแทนผู้เชียวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโดยผู้สนใจที่จะปลูกมะนาวจากหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถเข้าถึงได้ง่าย” ในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้นำต้นแบบคนนี้สามารถขายผลมะนาว และกิ่งพันธุ์มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท ... [17/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: จาวภา มะนาวนอก / จาวภา มะนาวนอก
505 people like this