3489
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และ นางทัศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน นำโดย Assist.Prof.HWANG, SAN GWANG Assist.Prof.CHIANG, SHENG-SE และนักศึกษา 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ระหว่าง National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องของอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
388 people like this