1785
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

ia

  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมฟาร์มทดลอง ในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเชิงประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น ประวัติและสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมือง การขยายฝูงไก่พื้นเมือง วิธีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ทดแทน และการนำไก่พื้นเมืองไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาชุมชน ฯลฯ การศึกษาดูงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มความรู้ในด้านการเกษตรและเป็นการเตรียมพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะทั้งมีระบบการปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ อย่างเช่น ไก่พื้นเมือง ไก่ดำ หมูหลุม และกบคอนโด ซึ่งการดูงานนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในประเทศไทยต่อไป ... [15/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
373 people like this