2862
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ RBL เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ RBL เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว เป็นประธานในพิธีเปิด มีบุคลากรสายผู้สอนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการ RBL เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรสายผู้สอนในการนำระบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานมาใช้ และเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ให้มีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ... [17/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
324 people like this