4556
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า

ia

 • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  “ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิตะวันฉายฯ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐานะ สังคมและชุมชน มุ่งสู่ชุมชนแบบองค์รวมและยั่งยืน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า ได้จัดโครงการ พัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้าให้มีความสมบูรณ์แบบ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน” แก่ตัวแทนกลุ่มครอบครัวหรือชุมชนผู้สนใจการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา” และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558

  ซึ่งการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน” แก่กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า ในครั้งนี้ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าในซุ้มน๊อคดาว (เห็ด ATM) วิทยากรโดย นายวัชรินทร์ จันทพันธ์ ฐานที่ 2 การเลี้ยงจิ้งหรีด วิทยากรโดย นายสมภพ พุทธรักษา ฐานที่ 3 การปลูกมะนาวนอกฤดู วิทยากรโดย นายสมยศ มีทา ฐานที่ 4 การปลูกพืชผักสวนครัว วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา

  การให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน” ในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มผู้ปกครองฯ ได้รับความรู้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ เป็นทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เป็นการลดภาระทางการเงิน และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ... [19/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์, กรรณิการ์
435 people like this