2730
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ia

 • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 499 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมก่อนเริ่มงานเป็นการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ โดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนางทัศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และให้ผู้ปกครองได้ร่วมตอบคำถามและรับของที่ระลึก และเริ่มเปิดงานในเวลา 13.30 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายกิตศักดิ์ บุราณรมย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และแนะนำการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยนายภาคภูมิ ทิทา หัวหน้างานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดยคณะผู้บริหารของคณะฯ

  งานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เป็นงานที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหาร และคณาจารย์ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ซึ่งทางคณะฯ จะได้ให้ข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ให้ผู้ปกครองได้รับทราบคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการของนักศึกษาใหม่ ด้านทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้บริหารของคณะฯ เป็นผู้ตอบคำถาม อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ต่อไป ... [20/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
304 people like this