4318
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การทำปลาส้ม และข้าวเกรียบปลา)

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00 น. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาและการผลิตสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ โดย ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การทำปลาส้ม และข้าวเกรียบปลา)ขึ้น ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านโต้น จ.ขอนแก่น ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาประมง เป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ ... Link [17/07/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
434 people like this