5299
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ia

 • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การจำแนกประเภทและการทำงานกับสารเคมีอันตราย วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภาคบรรยาย เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินของสารเคมีและสารติดเชื้อ วิทยากรโดย คุณตรัย วงษ์ศิริ การบรรยาย เรื่อง การจัดการขยะอันตรายที่เกิดจากสารเคมี วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และการบรรยาย เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตรประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พนักงานราชการจากมหาวิทยาลัยอื่น และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชน จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกษตรซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาภาคทฤษฎีแล้วยังต้องมีภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการควบคู่กันไปด้วย ในการทำปฏิบัติการนั้น ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการใช้สารเคมีหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ ดังนั้นอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทำปฏิบัติการอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากผู้ทำปฏิบัติการไม่ระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อ ผลที่จะเกิดตามมาอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเกิดอันตรายกับร่างกายตั้งแต่เล็กน้อยกระทั่งอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตก็เป็นได้

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการในโอกาสต่างๆ ได้รับความปลอดภัยและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน การฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการของคณะฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เกษตรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ นักวิจัย และนักศึกษาที่ทำปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติภัยที่อาจเกิดจากความไม่รู้หรือไม่เข้าใจอย่างถูกต้องในงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้ส่งกำจัดหรือทำลายสารเคมีที่ใช้งานแล้วและสารติดเชื้อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและห้องปฏิบัติการต่างๆของคณะฯเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ... [20/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ฑิฆัมพร,กรรณิการ์
486 people like this