5738
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TurnItIn & research tool

ia

  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สร้างสรรค์ เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ หัวข้อ TurnItIn & research tool โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดย นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TurnItIn & research tool วิทยากรโดย นางสาวกิตติยา สุทธิประภา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 26 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สร้างสรรค์ เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ หัวข้อ TurnItIn & research จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ทักษะในการใช้โปรแกรมและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย การสร้างสรรค์ เผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... [21/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
569 people like this