2371
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ia

  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ชี้แจงการทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ มีคณะกรรมการวางแผนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และทำให้แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ขึ้น ... [21/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
260 people like this