5139
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาเป็นการแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2558 คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา และบรรยายเรื่อง การอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมนักศึกษา วิทยากรโดย นางชุติพร ชมภูสว่าง งานคลังและพัสดุคณะเกษตรศาสตร์ การบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนานักศึกษา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ การบรรยายเรื่อง การจัดทำแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม วิทยากรโดย นายสมโชค เพ็งลี และ การบรรยายเรื่อง ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ นำทีมโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นายคำม้วน จันทร์มนตรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทาซีสส์ ขอนแก่น นายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานกรรมการ บริษัท สุเมธ กรุ๊ป จำกัด และ นายรักติ ญวนกระโทก ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย)จำกัด ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ได้หมดวาระลง และทางสโมสรนักศึกษาฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 แล้ว เพื่อให้กรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและให้การดำเนินงานของสโมสรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีในการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมได้รายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งมอบงานให้กรรมการบริหารชุดใหม่ อีกทั้งยังช่วยแนะนำเกี่ยวกับการทำงานให้กรรมการบริหารชุดใหม่ที่จะเข้ารับหน้าที่ต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาได้รู้จักกับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งเป็นอีกพันธกิจหนึ่งในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นคณะที่ก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป ... [22/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
648 people like this