5111
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบผู้บริหาร

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย ในการเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
454 people like this