3061
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ia

  • ด้วยฝ่ายสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ในประเทศ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง AG8003 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ให้นักศึกษาได้ทราบถึงเกณฑ์การปฏิบัติงานและเกณฑ์การให้คะแนน เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ... [27/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: โชคติกุล / ประทุมพร
455 people like this