2833
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยในวันแรก เป็นการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการตรวจเมินภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์/ศิริชัย
342 people like this