5232
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตรารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [30/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
539 people like this