5082
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น รองศาสตราจาย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณบดีจากคณะต่างๆ เช่น รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการบันทึกเทปในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ... [30/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,ปทุมวดี
506 people like this