3259
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ia

 • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ดงแสนสุข อาจารย์พรเทพ เนียมพิทักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 500 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการแนะนำการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และแนะนำสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจรย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะกรรมการสโมสรฯ โดยนายกิตติศักดิ์ บุราณรมย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ How to learn for English โดย Miss Hannah Soisee Mr.David Mcdougall จากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย และแนะนำหน่วยงานและการใช้ห้องสมุด โดยคุณกิตติยา สุทธิประภา บรรณารักษ์สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตอีกด้วย ... [04/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
418 people like this