5916
นักศึกษาสาขาพืชไร่ รับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลทุนศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปี 2556 ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact factor นอกจากนี้เป็นพิธีเปิดป้ายรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลศาสตราจารย์อารันต์ พัฒนโนทัย อย่างเป็นทางการ โดยมี อธิการบดี คณบดี ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย รศ.ดร.สนั่น จอกลอย และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ... [31/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
745 people like this