2550
ภาควิชาสัตวศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จากเวียดนาม

ia

  • เวลา 10.00 น. ศ.ดร.เมธาและ รศ.ดร.ไชยณรงค์ ผศ.ดร.สจี รศ.ดร. ฉลอง รศ.ดร.สุทธิพงศ์ และ ผศ.ดร.อนุสรณ์คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ Vietnam National of Agriculture และ Ministry of Science and Technology จากประเทศเวียตนาม ในการเข้าศึกษาดูงานของภาควิชา ... [04/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: aphichai wannapat / aphichai wannapat
293 people like this