3528
College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรทั้งหมวดสัตว์เล็ก และหมวดสัตว์ใหญ่ การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในทุกๆด้านให้กับนักศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ประสบการณ์วิชาชีพ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพจริง โดยมีนักศึกษา จำนวนกว่า 20 คนเข้าศึกษาดูงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สจี กัญหาเรียง นางสาวนริศรา สวยรูป และนายดำรงรักษ์ รักวงษ์ฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นพิเศษและได้มีการซักถามปัญหาต่างๆเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการต่อไป ... [04/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
438 people like this