5973
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือ VNUA ประเทศเวียตนาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ia

  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จาก Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture ประเทศเวียตนาม นำโดย Assoc.Prof.Vu Dinh Ton Dean of Faculty of Animal Science, VNUA พร้อมด้วย Prof.Tran Duc Vien, Fomer Rector of VNU, Dr.Do Duc Luc, Head of Department of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Animal Science, Dr.Pham Kim Dang, Head of central laboratory, Faculty of Animal Science และ Dr.Nguyen Huu Cuong, Senior expert of Department of Science and Technology for Economic Technical Branches, MOST เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture ประเทศเวียตนาม โดยAssoc.Prof.Vu Dinh Ton Dean of Faculty of Animal Science, VNUA ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนในเรื่องการศึกษา การวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และการประชุม การอบรม และการทำวิจัยร่วมกัน ... [04/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
556 people like this