5775
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์

ia

  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และนางรัติกาล ยุทธศิลป์ มีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ให้ความรู้และประสบการณ์ในด้านโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และอาการโรคที่พบในต้นโตแล้ว การควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคโดยใช้เชื่อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces-PR87 ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืช รวมทั้งการใช้ชีวภัณฑ์ที่ถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพื่อนำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำไปปฏิบัติและช่วยกระจายถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์และชุมชนของตนเองต่อไป ... [05/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
552 people like this