4373
•ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 ห้อง AG 8408 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดย ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลสำหรับการประเมิน ... [07/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ และนางสาวสุรัตนา สุริสาร / นายไพศาล เอกวัฒน์
490 people like this