4897
บริการวิชาการและส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ia

  • โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ พร้อมทั้งนักวิชาการเกษตร และบุคลากรจากภาควิชาฯ ภายใต้ชื่อโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านหินฮาว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมทั้งฝึกอบรมการทำสารสกัดไล่แมงจากสมุนไพร การเพาะเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ในการไล่แมลงศัตรูพืชอีกด้วย ... [07/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นางสาวสุรัตนา สุริสาร
495 people like this