4568
วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ia

  • ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โครงการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 4 คน พร้อมแนะนำอาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรการศึกษา อีกทั้งให้คำชี้แนะแนวทางในการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้น นางสาวสุรัตนา สุริสาร นักวิชาการศึกษาประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร แนะนำในเรื่องการลงทะเบียนและการให้บริการต่างๆจากภาควิชา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 4 ห้อง Ag8408 ... [07/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นางสาวสุรัตนา สุริสาร
490 people like this