4981
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr.Yasunobu Kumi เข้าศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
596 people like this