3110
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพืชไร่ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนดและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของสถาบัน ณ ห้อง 5126W อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ ... [12/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ /
315 people like this