9045
วันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ปีที่ 2

ia

 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 300 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสร้างความรักษา ความสามัคคี ให้กับน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน ที่จะก้าวออกไปสู่การเป็นบัณฑิตและศิษย์เก่าของคณะเกษตรศาสตร์ในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันคณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ครอบครัวเกษตรมอดินแดง ปี 2” ต่อเนื่อง

  ซึ่งมีศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความรู้และสร้างกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 52 ได้แก่

  - รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ศิษย์เก่ารุ่น 10 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ขอนแก่น

  - คุณกิตติ วิทูรย์ลักษณ์ ศิษย์เก่ารุ่น 10 เจ้าของ บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด

  - คุณสุเมธ มั่งคั่ง ศิษย์เก่ารุ่น 14 เจ้าของ บริษัท ORYZA WORLD จำกัด

  - คุณโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่ารุ่น 16 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น

  - อาจารย์อมฤต ณรงค์ใย ศิษย์เก่ารุ่น 21 อาจารย์ประจำโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จ.ขอนแก่น

  - คุณกมลพรรณ ไชยทอง ศิษย์เก่ารุ่น 38 นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

  - คุณพัชรีย์ ถาวรพัง ศิษย์เก่ารุ่น 38 อาจารย์ประจำโรงเรียนบ้านสะอาด จ.อุดรธานี

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ศิษย์เก่ารุ่น 38 อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

  - คุณสุนารี ผางน้ำคำ ศิษย์เก่ารุ่น 42 นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

  - คุณนฤมล ประทุมมา ศิษย์เก่ารุ่น 44 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

  - คุณสกาวเดือน แคน้ำ ศิษย์เก่ารุ่น 47 พนักงานการเงิน ธนาคารกรุงเทพ

  และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในเครือสหฟาร์ม ร่วมออกบูธสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาได้รับประทานในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ... [13/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค เพ็งลี
933 people like this