5234
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม Reference Manager Mendeley & การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ JCR/Scopus /Web of Science

ia

  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม Reference Manager Mendeley & การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ JCR/Scopus /Web of Science โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก นางสาวสุทิน อุดมผล นางสาวกฤติกา สุนทร และนางสาวปรารถนา อุดมศรี กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียน สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 16 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
497 people like this