3618
การแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ของสาขาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสาขาพืชไร่เพื่อเพให้บุคลากรได้ร่วมชื่นชม ยินดี ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกท่านและเพื่อให้เกิดการประสานงานในรูปแบบการบูรณาการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ซึ่งบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ของสาขาพืชไร่มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก สกว.และ สวทช. จำนวน 6 ทุน, รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน ISI มีค่า Impact Factor ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556, ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ จากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558และได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557, ดร.อโนมา ดงแสนสุข ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557, ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ได้รับทุนนักวิจัยใหม่ จาก สกว. ประจำปี 2558-2559 ... [13/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ /
432 people like this