2615
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 15.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
298 people like this